تبلیغات
بازی های رایانه ای بازی های رایانه ای - Age Of Empires2
 

Age Of Empires2

نویسنده: کامران

 

Age Of Empires2

                     توضیحات 

                        رمز

  1000 غذا

Cheese steak jimmy’s

  1000طلا

   Robin hood

  1000 سنگ

Rock on

  1000 چوب

 Iumberjack

 ماشین cobra   

 How do you turn this on 

 نابود كردن حریفان

 Black death 

 ساختن سریع 

 Aegis   

 نقشه كامل

 Marco    

 میمون كوچك

 Furious the monkey boy

 حركت سریع

 I love the monkey head    

 كشتن حریف1 

 Torpedo1 

  كشتن حریف2  

 Torpedo۲ 

 كشتن حریف۳

Torpedo۳ 

 بردن

 I r winner 

                              enter زده و یكی از رمزها را وارد نمایید

 

 

دنبالک ها: بازیهای رایانه ای ،

() نظرات